515: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่หน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิอำเภอเมืองบึงกาฬได้จัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยใช้งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โดยในโครงการมีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายด้วยวิธีแอลโลบิคแดนซ์ บาสโลบ รำไม้พลอง การสาธิตการทำอาหารปลอดภัย

กิจกรรมรณรงค์ล้างมือสะอาดป้องกันโรค และการนำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข  จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ณ ถนนข้าวเม่าริมโขงเทศบาลบึงกาฬ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม