558: ขอเชิญส่งประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ด้วย สสจ.บึงกาฬ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อร่วมส่งภสพเก่า เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภทๆละไม่เกิน 3 ภาพ/คน ภายในวันที่ 30 สค. 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้   ดาวโหลดเอกสาร