512: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก รุ่นที่๘

เรียน       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

เรื่อง       ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) รุ่นที่๘  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม