510: ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ ๑๒

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

เรื่อง   ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ ๑๒  เรื่อง IC Update 2018 : Road Map to IC 4.0  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม