490: ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฎบัติงานในหน่วยงาน

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม โดยข้าราชการพนักงานองค์การรับวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เอกสารเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ดาวน์โหลดเอกสาร