552: ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือให้ท่านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ตามวันเวลาที่เหมาะสม แล้วสรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์