519: ขอชี้แจงโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปีเขตสุขภาพที่ ๘

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ขอชี้แจงโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี เขตสุขภาพที่ ๘  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘

และศูนย์อนามัยที่ ๘ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี เขตสุขภาพที่ ๘ และได้ชี้แจงโครงการฯ ไปเมื่อ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม