543: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้ารสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์