541: ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นในสังกัด ผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประจำปี 2561 จำนวน 6 รางวัล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่งไปที่ กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่อไป และตัดสินรางวัลฯต่อไป

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์