537: ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือท่านพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดบึงกาฬโดยจะเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดก็ได้ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์