ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานด้านสาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม