487: ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แจ้งประชาสัมพันธ์และตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ