584: การโอน/ย้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สสจ.บึงกาฬ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ด้วย สสจ.บึงกาฬแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีความประสงค์จะโอน/ย้าย รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่ง สสอ.เมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวโหลดเอกสาร