562: การออกนิเทศและติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

โรงพยาบาลบึงกาฬ แจ้งการออกนิเทศและติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย
แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสาร