548: การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์